Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

 

Upozornenie

S investičnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť účtované poplatky, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. V prípade investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho investičného nástroja môže výnosnosť stúpať alebo klesať aj v dôsledku kolísania devízových kurzov. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu. V rámci tohto oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo.