Užitočné informácie

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny J&T. Keďže skupina je aktívna v mnohých oblastiach finančnej sféry, prostredníctvom svojich spoločností poskytuje klientom široký rozsah služieb na základe ich individuálnych potrieb.

Politika odmeňovania

Politika odmeňovania

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) uplatňuje zásady odmeňovania v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, Usmerneniami ESMA/2013/232 o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ (UCITS V), ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce.

Zásady odmeňovania v Spoločnosti sú v súlade s riadnym a efektívnym riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho investovania. Sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami Spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov. Dozorná rada Spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania, zodpovedá za ich uplatňovanie a aspoň raz ročne nezávisle preskúma ich uplatňovanie. Zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, alebo inú kontrolnú funkciu sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností Spoločnosti, ktoré kontrolujú. Odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo podriadené dohľadu Výboru pre odmeňovanie. Pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkového odmeňovania, aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku. Na písomné požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne aktuálne zásady odmeňovania v listinnej podobe.

Informácie o depozitárovi

Informácie o depozitárovi

Depozitárom je 365.bank, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 501/B. Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti depozitára sú bankové činnosti v súlade s bankovým povolením, ďalšie činnosti v súlade so zákonom o bankách, finančné sprostredkovanie a funkcia depozitára podľa zákona. Depozitár vedie v rámci samostatnej evidencie register emitenta PL.

Depozitár v zmysle zákona a depozitárskej zmluvy uzavretej so správcom vykonáva depozitársku úschovu majetku vo fonde, vedie bežné a majetkové účty fondu, vykonáva kontrolu či správca nakladá s majetkom vo fonde podľa zákona a štatútu fondu, kontroluje vydávanie a vyplácanie podielových listov, kontroluje oceňovanie majetku fondu, či hodnota podielu je v súlade so zákonom a štatútom fondu, vykonáva pokyny správcu pokiaľ sú v súlade so zákonom a štatútom fondu; v prípade odôvodnených pochybností pokyn správcu nevykoná. Ak depozitár zistí, že správca porušil zákon alebo štatút fondu bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska. Depozitár zodpovedá správcovi a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností depozitára vyplývajúcich zo zákona, štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Ku konfliktu záujmov medzi správcom a depozitárom pri plnení úloh depozitára môže prísť z titulu personálneho prepojenia v orgánoch správcu a depozitára. Na eliminovanie tohto konfliktu má depozitár a správca zavedený systém vnútorných kontrolných mechanizmov, funkčne a hierarchicky oddelený výkon činnosti pri výkone funkcie depozitára fondu od ostatných činností, ktoré depozitár vykonáva ako banka alebo ako podielnik fondu resp, pri výkone držiteľskej správy cenných papierov pre klientov banky. Majetok fondu depozitár eviduje oddelene od majetku iných fondov, ktoré sú v depozitárskej úschove a od majetku banky. Depozitár nemôže použiť majetok fondu v depozitárskej úschove na vykonanie akéhokoľvek obchodu na svoj vlastný účet alebo na uspokojenie veriteľov Depozitára. Depozitár je oprávnený na základe zmluvy a v súlade so zákonom zveriť výkon depozitárskej úschovy listinných cenných papierov emitovaných mimo územia Slovenskej republiky tretej osobe za predpokladu existencie zmluvného záložného práva k príslušným cenným papierom medzi správcom a danou treťou osobou, pričom za činnosť poverenej tretej osoby zodpovedá depozitár.

Podmienky používania stránky

Podmienky používania stránky

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.jtis.sk je J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7250/B, IČO: 53 859 111 (ďalej „prevádzkovateľ“), ktorému prislúchajú všetky autorské a majetkové práva k obsahu tejto webovej stránky v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom pokiaľ nie je uvedené inak.

Informácie a obsah týchto webových stránok je určený výhradne pre súkromné účely užívateľov. Pre iné účely a ich využitie, napr. formou ich šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania, úpravu, archiváciu, odkazovaním sa na ne alebo sťahovania ich obsahu je podmienené výslovným súhlasom Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť poskytne súhlas s takýmto použitím, použitý súbor alebo informácia nesie byť obsahovo alebo iným spôsobom pozmenená a vyžaduje si vždy uvedenie Spoločnosti ako zdroja.
Táto webová stránka je výhradne určená k poskytovaniu informácií o Spoločnosti a ňou spravovaných Fondov. Obsah tejto stránky má informatívny charakter. Predchádzajúce sa nevzťahuje na informácie, ktorých uverejňovanie na webových stránkach si Spoločnosť plní svoje zákonné povinnosti (napr. zverejňovanie aktuálnej hodnoty podielových listov Fondu a ďalších informačných povinností). Ostatné informácie nie je možné považovať za daňové alebo právne rady, ani za ponuku k nákupu alebo redemácií podielových listov Fondu či k poskytovaniu investičného poradenstva.
Používateľ použitím tejto internetovej stránky potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi zaväzuje sa ich dodržiavať.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka a za obsah reklamy tretích strán na tejto internetovej stránke.

Archív dokumentov

Archív dokumentov

Názov dokumentu Formát
Kľúčové informácie pre investorov_BOND EUR_účinné do 31.12.2022 null
Kľúčové informácie pre investorov_PROFIT EUR_účinné do 31.12.2022 null
Kľúčové informácie pre investorov_SELECT_účinné do 31.12.2022 null
Predajný prospekt_BOND EUR_účinný do 02.03.2023 null
Predajný prospekt_PROFIT EUR_účinný do 02.03.2023 null
Predajný prospekt_SELECT_účinný do 02.03.2023 null
Predajný prospekt_BOND EUR_účinný do 06.07.2023 null
Predajný prospekt_PROFIT EUR_účinný do 06.07.2023 null
Predajný prospekt_SELECT_účinný do 06.07.2023 null
Spoločný prevádzkový poriadok_účinný do 21.06.2023 null
Štatút_BOND EUR_účinný do 06.07.2023 null
Štatút_PROFIT EUR_účinný do 06.07.2023 null
Štatút_SELECT_účinný do 06.07.2023 null